Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Порядок розгляду письмових звернень громадян

             П О Р Я Д О К
   розгляду письмових звернень громадян в райдержадміністрації

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок  розроблено у відповідності до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Класифікатору звернень громадян для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.02.2009 № 50.
1.2. Вказаний Порядок встановлює єдиний для райдержадміністрації та її структурних підрозділів порядок прийому, обліку, реєстрації і розгляду  письмових звернень громадян та контролю за дотриманням термінів їх розгляду, виконанням доручень керівних працівників райдержадміністрації та власних зобов’язань виконавців стосовно розв’язання порушених у цих зверненнях питань, наданням письмових відповідей заявникам.
1.3. Реєстрація, облік та контроль за розглядом письмових звернень громадян, адресованих райдержадміністрації, здійснюється загальним  відділом апарату  райдержадміністрації відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами).
1.4. Цей Порядок не поширюється на розгляд викладених в письмовій формі звернень громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.

ІІ. Прийом, облік та реєстрація письмових звернень громадян

2.1. Письмові звернення громадян, що надіслані поштою або надійшли через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються загальним відділом апарату райдержадміністрації.
2.2. Письмові звернення, передані громадянами особисто або через уповноважених  осіб, чиї повноваження оформлені у встановленому законом порядку, приймаються працівниками загального відділу апарату  райдержадміністрації, на яких покладені відповідні обов’язки.
2.3. Приймаються звернення у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 у громадській приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації (далі – Громадська приймальня райдержадміністрації), яка розташована за адресою:  м. Добропілля, вул. Московська, 1,  каб.12.
2.4. Не розглядаються звернення громадян, оформлені без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». Вказане рішення приймає  начальник загального відділу апарату  райдержадміністрації, про що письмово повідомляється громадянинові. 
2.5. Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення централізовано реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, класифікуються за характеристикою звернень і основними питаннями, та обліковуються за допомогою електронно-обчислюваної техніки спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації, на якого покладені відповідні обов’язки.
2.6. Письмові звернення, надіслані на адресу  загального відділу апарату  райдержадміністрації, розглядаються його начальником у межах наданих йому повноважень та згідно з компетенцією відділу у відповідності до вимог статей 5, 7, 8, 17 Закону України «Про звернення громадян».
2.7. На вимогу громадянина, який подав звернення до райдержадміністрації, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення. Вказаний документ з позначкою «КОПІЯ» повертається громадянинові.
2.8. На письмовому зверненні, переданому громадянином особисто або через уповноважену ним особу, поруч з реєстраційним штампом робиться позначка «ПЕРЕДАНО ОСОБИСТО» або «ПЕРЕДАНО ЧЕРЕЗ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ».
2.9. На першому аркуші письмового звернення та на реєстраційно-контрольній картці робиться позначка «ПОВТОРНО» (у разі, якщо звернення надійшло повторно) та «КОНТРОЛЬ», коли необхідно повідомити іншу організацію або отримати інформацію від виконавців стосовно вжитих заходів.

ІІІ. Розгляд звернень керівними працівниками райдержадміністрації


3.1. Письмові звернення, в яких порушені питання, що належать до повноважень райдержадміністрації, передаються загальним відділом апарату  райдержадміністрації на розгляд керівним працівникам райдержадміністрації,  до компетенції яких належить їх вирішення згідно з розподілом обов’язків.
3.2. Особисто головою райдержадміністрації розглядаються письмові звернення:
3.2.1. Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, віднесених до категорії інвалідів ВВВ.
3.2.2. Направлені на розгляд до райдержадміністрації за дорученнями  Президента України та Прем’єр - міністра України.
3.2.3. Про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями, (бездіяльністю), рішеннями  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або про факти корупції.
3.2.4. Про запис на особистий прийом голови райдержадміністрації                  (з метою визначення доцільності особистого втручання).
3.2.5. Від  одного і того ж громадянина з одного і того ж питання (повторні), якщо вказане звернення:
-   вирішено по суті під час розгляду попереднього звернення (за поданням заступника голови райдержадміністрації, який його розглядав з метою припинення подальшого розгляду такого звернення);
-  не вирішено по суті під час розгляду попередніх звернень, а тому вимагає особистого втручання голови райдержадміністрації у подальший розгляд.
3.3. Керівні працівники райдержадміністрації при розгляді звернень громадян зобов’язані об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви і скарги, не допускаючи безпідставної передачі їх для розгляду іншим органам.
3.4. У разі необхідності, керівні працівники райдержадміністрації можуть брати звернення на власний контроль, визначати терміни виконання, організовувати комісійний розгляд, виїзд на місце, надавати письмові доручення виконавцям з числа керівників структурних підрозділів райдержадміністрації,  сільських, селищного голів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади до компетенції яких входить вирішення порушених питань, залучати до розгляду керівників підприємств, організацій, установ району, територіальних підрозділів  центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ.
3.5. Кожний громадянин має право на своє прохання бути запрошеним на засідання комісії райдержадміністрації з питань  розгляду звернень громадян стосовно порушених ним у заявах чи скаргах питань або отримати мотивовану відповідь про обмеження його доступу до відповідної інформації, а також інші права, передбачені ст.18 Закону України «Про звернення громадян».
3.6. На підставі ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» керівними працівниками райдержадміністрації встановлюються наступні терміни розгляду звернень громадян, про що повідомляється особі, яка подала звернення:
- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчання;
-  не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження;
- до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання було неможливо.

ІV. Контроль за дотриманням термінів, виконанням  доручень та зобов’язань щодо розгляду звернень громадян 

4.1. Безпосередній контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян здійснює загальний відділ апарату  райдержадміністрації на підставі отриманих від виконавців відповідей та автоматизованого банку реєстраційних даних.
4.2. Звернення, на які надаються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозицій, заяв і скарг.
4.3. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають ті керівні працівники райдержадміністрації, які приймали рішення про постановку на контроль. В цьому випадку їм для розгляду надається весь пакет документів за кожним конкретним зверненням для вирішення питання про зняття з контролю. У випадку подовження терміну розгляду звернень громадян – інформація передається керівникові для ознайомлення, погодження продовження терміну та/або надання додаткового доручення, копія якого  направляється виконавцю.
4.4. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку  справа зберігається у загальному відділі апарату райдержадміністрації. Кожна контрольна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становить у справі самостійну групу. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів, вони підшиваються до даної групи документів. Забороняється підшивати до справ невирішені пропозиції, заяви, скарги, зберігати і формувати справи у виконавців.
4.5. За дорученнями керівних працівників райдержадміністрації періодично проводяться комісійні обстеження на місці достовірності наданих  органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами райдержадміністрації інформацій щодо розгляду окремих звернень громадян, які перебували на контролі.

V. Підготовка та надання письмових відповідей заявникам

5.1. Виконавці за зверненнями громадян зобов’язані письмово повідомляти громадянина про результати перевірки його письмового звернення і суть прийнятого рішення, а у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою - повинні роз’яснити порядок оскарження прийнятого рішення.
5.2. Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший  з них повинен підготувати згідно з резолюцією керівного працівника райдержадміністрації узагальнену відповідь або її проект заявнику та проект інформації органу влади вищого рівня, яким встановлено контроль за зверненням. При цьому інші виконавці в обов’язковому порядку інформують райдержадміністрацію та за три дні до настання контрольного терміну надають їх для опрацювання першому виконавцю.
5.3. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, в обов’язковому порядку надається за підписом того керівного працівника райдержадміністрації, який розглядав звернення, або особи, яка виконує його обов’язки.
5.4. За дорученням керівних працівників райдержадміністрації письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських, селищного голів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.
5.5. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам несуть виконавці, визначені згідно з резолюціями керівних працівників райдержадміністрації. Контроль за підготовкою інформацій про розгляд звернень громадян органам влади вищого рівня та відповідей на них заявникам, здійснює  спеціаліст загального відділу  райдержадміністрації, на якого покладені відповідні обов’язки.
5.6. Рішення, які приймаються за зверненнями громадян, повинні бути мотивованими та грунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа райдержадміністрації, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечити своєчасне і реальне виконання прийнятого рішення, а у разі визнання скарги обґрунтованою – негайно, в межах повноважень, вжити заходів щодо поновлення порушених прав чи інтересів громадян.
5.7. Звернення в райдержадміністрації вважаються вирішеними, якщо порушені в них питання розглянуті, по ним вжиті всі можливі заходи і заявникам надані вичерпні відповіді.
5.8. Підписані керівними працівниками райдержадміністрації інформації органам влади вищого рівня щодо розгляду звернень громадян та відповіді заявникам передаються до загального відділу райдержадміністрації у встановлені терміни для реєстрації і подальшого відправлення до облдержадміністрації.

Шукати в на сайті