Добропільська районна державна адміністрація забезпечує: Виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; Законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; Підготовку та виконання відповідних бюджетів; Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Взаємодію з органами місцевого самоврядування; Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

середа, 19 липня 2017 р.

ГУ ДФС у Донецькій області: вже 45 підприємств звернулись до фіскальних органів для розблокування податкових накладних

З початку повноцінної роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (далі – СМ КОР), тобто, починаючи з 03 липня 2017 року, вже 45 підприємств Донеччини звернулись до фіскальних органів для розблокування податкових накладних/розрахунків коригування. Так, протягом двох тижнів роботи СМКОР, суб’єкти господарювання Донецької області подали 213 повідомлень щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування на загальну суму 27,9 млн гривень. З них вже розглянуто 85 повідомлень, по 11 поясненням прийнято рішення щодо реєстрації таких документів. Іншим 74 – відмовлено у реєстрації з повідомленням причин. Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що у разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування, пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ.
Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відхиленим ПН/РК за формою J(F)1312601 (Повідомлення).
Повідомлення (J(F)1312601) формується окремо по кожній податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН, та до такого Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ).

ГУ ГФС в Донецкой области: уже 45 предприятий обратились в фискальные органы для разблокирования налоговых накладных
С начала полноценной работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков (далее – СМ КОР), то есть, начиная с 03 июля 2017 года, уже 45 предприятий Донецкой области обратились в фискальные органы для разблокирования налоговых накладных/расчетов корректировки.
Так, в течение двух недель работы СМ КОР, субъекты хозяйствования Донецкой области подали 213 сообщений относительно подачи документов о подтверждение реальности осуществления операций по отказанным налоговым накладным/расчетам корректировкам на общую сумму 27,9 млн гривен. Из них рассмотрено 85 сообщений, по 11 объяснениям принято решение о регистрации таких документов. Остальным 74 – отказано в регистрации с сообщением причин.
Главное управление ГФС в Донецкой области напоминает, что в случае остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН) в соответствии с пунктом 201.16 статьи 201 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), плательщик налога имеет право подать в течение 365 календарных дней, которые наступают после даты возникновения налогового обязательства, отображенного в такой налоговой накладной/расчете корректировки, объяснения и/или копии документов, указанные в подпункте "в" подпункта 201.16.1 пункта 201.16 статьи 201 НКУ.
Объяснение можно подать в виде Сообщения относительно подачи документов о подтверждении реальности осуществления операций по отклоненным НН/РК по форме J(F)1312601 (Сообщение).
Сообщение (J(F)1312601) формируется отдельно по каждой налоговой накладной/расчете корректировки, регистрация которой остановлена в ЕРНН, и к такому Сообщению прилагаются копии документов в виде отдельных приложений по форме (J(F)1312601) в формате PDF (размер каждого приложения не должен превышать 2 МБ).


Шукати в на сайті